Политика за поверителност

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Регламента”) и Българския Закон за защита на личните данни, Ви предоставяме настоящата Политика за обработване на личните данни. Тя описва обработването на лични данни от Insta Cash при предоставянето на услугите и съдържанието, достъпни чрез уебсайта www.instacash.bg („Нашия Уебсайт”) или чрез едноименните мобилни приложения за Android и iOS („Нашето Приложение”). Моля запознайте се с нея преди да използвате уебсайта или мобилното приложение на Insta Cash.

Какво представлява Настоящата Политика за обработване на лични данни?

Настоящата политика за обработване на лични данни съдържа информация как се обработват личните данни на всяко физическо или юридическо лице, което достъпва съдържание или услуги чрез Нашия Уебсайт и Нашето Приложение (накратко „Потребителят” или „Вие/Вас”). Ако не сте съгласни с настоящия документ, моля не използвайте Нашия Уебсайт и Нашето Приложение.
Настоящата политика е част от Общите Условия за използване на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение.
Всякакви недефинирани понятия, използвани в настоящия документ с главни букви, следва да се тълкуват като имащи значението на съответните едноименни понятия от Общите Условия.

1. Кои сме Ние и как да се свържете с Нас?

Ние, „ИНСТА КЕШ”, сме еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с единен идентификационен код 206416515 (от тук нататък просто „Insta Cash” или „Ние/Нас”).
Чрез Нашия Уебсайт и Нашето Приложение ние предоставяме услуга, позволяваща на работници или служители авансов достъп до парични суми, част от тяхното месечно трудово възнаграждение („Услугата”).
При предоставянето на Услугата, Ние обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор и на обработващ по смисъла на Регламента.
Ако искате да се свържете с Нас, можете да го направите на следният email адрес support@instacash.bg.

2. Какви лични данни събираме за Вас и за какви цели ги използваме?

2.1. Insta Cash като обработващ
Insta Cash получава, съхранява и обработва като обработващ от името на Вашия работодател следните категории лични данни, които Вашия работодател е направил достъпни за Insta Cash с цел предоставяне на Услугата:

Категория лични данни

Описание

Цел

Основание за обработване

Идентификационни данни

Име, ЕГН, дата на раждане и др. идентификатори.

– Създаване на Вашия InstaCash профил
– Уведомяване на Вашия работодател за изтеглените от Вас аванси

Договор с Вашия работодател

Данни относно трудовото Ви правоотношение

Вид на трудовия договор, работодателска
организация, начална и крайна дата на
договора и др. елементи от трудовоправното отношение

Предоставяне на Услугата, включително
определяне на минималния и максималния размер на допустимия аванс

Договор с Вашия работодател

Данни относно трудовото Ви възнаграждение

Размер и елементи на трудовото възнаграждение, начин на изплащане,
падеж, детайли относно наложени
запори или задължения за издръжка

– Предоставяне на Услугата, включително
определяне на минималния и максималния размер на допустимия аванс
– Събиране на суми, дължими на Insta Cash

Договор с Вашия работодател

Обработването на посочените лични данни от Insta Cash като “обработващ” от името на Вашия работодател означава, че Вашият работодател е предоставил на Insta Cash данните само и единствено с цел предоставяне на договорна услуга и Insta Cash ще обработва тези лични данни единствено за тази цел.
При въпроси относно законосъобразността на обработването на личните данни по този параграф или ако искате да упражните своите права като субект на данни, моля обърнете се към Вашия работодател.

2.2. Insta Cash като администратор
Insta Cash събира, съхранява и обработва като администратор следните категории лични данни:

Категория лични данни

Описание

Цел

Основание за обработване

Данни, част от Вашия Insta Cash профил

Имена, телефонен номер, имейл адрес,
снимка и др.

– Администриране на Вашия InstaCash Профил
– За да се свързваме с Вас относно наши продукти и услуги
– Проверка дали отговаряте на критериите за достъп до Услугата
съгласно Общите Условия и извършване на комплексна проверка на
клиентите на Insta Cash

– Вашето изрично съгласие да обработваме тези лични данни
– Необходимост за изпълнение на договор с Вас
– Легитимния интерес на Insta Cash да се свързва с вас за маркетингови и други цели
– Законовите задължения на Insta Cash да извършва проверка на своите клиенти
съгласно приложимото законодателство за мерките срещу изпирането на пари

Данни за автентикация

PIN номер, пароли и други данни за достъп до вашия Insta Cash профил

Осигуряване на сигурност на Вашите лични данни и на Услугата

Легитимния интерес на Insta Cash да осигури сигурност на Услугата

Данни за заявени аванси

История на заявените аванси, включително дата на заявяване, размер, дата на изплащане

– Предоставяне на Услугата
– Събиране на суми, дължими на Insta Cash

– Вашето изрично съгласие да обработваме тези лични данни
– Легитимния интерес на Insta Cash да упражнява свои права и законови интереси

Технически данни и данни за вашето
устройство

IP адрес, дата и час на достъп до Нашето
Приложение или Нашия Уебсайт, време, прекарано на дадена страница, данни за вашето устройство и други

– Проследяване на потребителското поведение на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение
– Извършване на директен маркетинг
– Осигуряване непрекъснато функциониране на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение

– Легитимния интерес на Insta Cash да осигури сигурност и непрекъснато
функциониране на Услугата 
– Легитимния интерес на Insta Cash да проследява потребителското поведение в Нашето Приложение и Нашия
Уебсайт
– Легитимния интерес на Insta Cash да извършва директен маркетинг

Поведенчески данни и данни за използване на Услугата

Данни за вашите действия на Нашето
Приложение и Нашия Уебсайт като брой
кликове, посетени страници, време,
прекарано на дадена страница и др.

– Подобряване функционирането на
Нашия Уебсайт и Нашето Приложение
– Извършване на директен маркетинг

– Легитимния интерес на Insta Cash да подобрява Услугата
– Легитимния интерес на Insta Cash да извършва директен маркетинг

Данни за контакт и кореспонденция

Данни за контакт, в случай че сте
представител на наш Клиент; запитвания, изпратени до Insta Cash; съобщения
на нашите страници в социалните мрежи и всякакъв друг вид кореспонденция с
Insta Cash

– Предоставяне на съдействие на Нашите
клиенти и отговаряне на техните запитвания
– Анализиране на системни проблеми и подобряване качеството на Услугата
– Поддържане на система за управление на отношенията с клиенти (CRM)

– Вашето изрично съгласие
– Легитимния интерес на Insta Cash да подобрява качеството на Услугата и да
управлява отношенията с клиентите си

Данни за съгласия

Данни относно съгласия, позволения
или преференции, предоставени на
Insta Cash, като например датата,
часът и IP адресът, чрез който сте се
съгласили с Нашите Общи Условия

– Съобразяване с вашите комуникационни
преференции и преференции за
поверителност
– Защита и упражняване на нашите законови права в случай на правен спор

– Вашето изрично съгласие 
– Законовите задължения на Insta Cash
– Легитимния интерес на Insta Cash да упражнява своите права и да защитава
своите законови интереси

Insta Cash запазва правото си да информира Потребителите по ясен и прозрачен начин чрез допълнителни уведомления за обработване на лични данни, което не е изрично посочено в горните параграфи, в случай, че Insta Cash намери за необходимо и има законово основание за това обработване.

3. Трети лица, от които получаваме и с които споделяме Вашите лични данни

В определени случаи Insta Cash събира от или споделя с трети лица Вашите лични данни:

Група трети лица

Описание

Събираме от

Споделяме с 

Вашият работодател

Физическото или юридическото лице, с което имате сключен трудов договор и което е направило услугите на InstaCash достъпни за Вас като работник или служител в съответното предприятие

Наши доставчици на услуги и бизнес партньори

Доставчици на технологични, инфраструктурни, юридически и други видове услуги като например доставчика на услугата за хостинг на данни Amazon
Web Services – Amazon Inc.

Доставчици на услуги за комплексна
проверка на клиентите (“Know-your-customer”)

Доставчици, които ни помагат да извършим проверки за идентификация на клиента с оглед законовите ни
задължения и легитимните ни права и интереси, като например Vertex Compliance Solutions.

Банкови и платежни партньори

Доставчици на банкови и платежни услуги, чрез които изплащаме вашия аванс, като например EasyPay.

Държавни органи

InstaCash може да получава и да споделя Ваши лични данни с различни държавни органи като например съдилища, частни съдебни изпълнители и др.

Ние гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни от частноправни субекти-трети страни ще се осъществява в строго съответствие със законовите разпоредби в областта на защитата на данните и че конфиденциалността на Вашата информация ще бъде осигурена чрез договори и договорни клаузи, сключени с тези трети страни.

4. Трансфери на лични данни в трети страни

Insta Cash ще съхранява и обработва личните Ви данни в рамките на Европейския Съюз.
Възможно е в определени случай личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се извън Европейския съюз, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни. В тези случаи, Insta Cash ще предприема стъпки, за да гарантира, че споделянето на лични данни е в съответствие с приложимите правила на Регламента за предаване на данни към трети страни
с подходящи гаранции.
Така например Insta Cash ще защити предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица в държави извън Европейския съюз чрез стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия с РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/914 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2021 година.
За повече информация относно държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от Insta Cash във връзка с тези предавания на данни, можете да се свържете с Insta Cash по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

5. Мерки за поверителност

За да запази конфиденциалността и сигурността на Вашите лични данни, InstaCash прилага подходящи технически и организационни мерки, съобразени с риска от обработването на Вашите лични данни и с общоприетите в съответната индустрия добри практики. Така например InstaCash разчита на, когато е целесъобразно:

 • Псевдонимизация и криптиране на личните данни;
 • Ролево-базиран контрол на достъпа до системите и услугите за обработване;
 • Създаване на резервни копия на данните (“back-ups”) за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • Процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед гарантиране на сигурността на обработването от InstaCash.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, Потребителят следва да е наясно, че предаването на информация по интернет или други публични комуникационни мрежи никога не е напълно безопасно, като съществува риск данните да бъдат достъпени или използвани от неупълномощени трети страни. Insta Cash не гарантира и не може да поеме отговорност за сигурността на подобни системи, които не са под нашия контрол.

6. Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони или в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на законоустановен срок, Insta Cash съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база критерии като чувствителността на Вашите лични данни, нашите нужди да се ползваме от Вашите лични данни, рисковете от тяхното продължително обработване и др.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни за пълния период, в който вие продължавате да ползвате Услугата. Може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием InstaCash профила Ви по всяко време. InstaCash ще се съобрази с това искане, като InstaCash запазва правато си да продължи да обработва определена информация, дори и след закриване на InstaCash Профила на Потребителя, когато приложимото законодателство или законните интереси на InstaCash го налагат.

7. Вашите права

Съгласно Регламента, Вие имате редица права във връзка с Вашите лични данни, както следва:

 • Да поискате достъп до копие на Вашите данни, обработвани от Insta Cash;
 • Да поискате корекция на грешки или неактуалности в данните, които Insta Cash обработва за Вас;
 • Да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни от Insta Cash;
 • Да възразите срещу обработването на личните Ви данни, включително за целите на директния маркетинг;
 • В определени случаи – да поискате изтриване на Вашите лични данни;
 • В определени случаи – да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • В определени случаи – да изискате Вашите лични данни да бъдат предоставени на трето лице; и
 • Да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или до съда.

За да упражните правата си, можете да се свържете с InstaCash като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

8. Бисквитки

Нашия Уебсайт и Нашето Приложение използват бисквитки. За повече информация, моля прочетете Нашата Политика за бисквитките.

9. Директен маркетинг

Ако сте Потребител на Услугата или ако сте се абонирали за получаване на промоционални съобщения от Insta Cash, вие ще получавате съобщения относно нашите продукти или услуги на данните за контакт, които сте предоставили на Insta Cash.
Ако не желаете да получавате такива съобщения, можете да се откажете от това като се свържете с Insta Cash чрез данните за контакт, посочени по-горе, или като използвате инструкцията, предоставена в края на всеки промоционален имейл от Insta Cash.

10. Промени в настоящия документ

Insta Cash се стреми да поддържа настоящата политика актуална чрез периодични прегледи и промени.
Insta Cash ще уведомява Потребителите чрез публикация на изменените версии на Политиката в Нашия Уебсайт и Нашето Приложение.
Ваша отговорност е при всяко използване на Услугата, да проверявате текста на настоящя документ, за да се уверите, че сте съгласни с текущото му съдържание. Настоящата политика се счита обвързваща за Insta Cash и за Потребителя от момента на публикуването ѝ в Нашия Уебсайт и Нашето Приложение.

Последните промени на този документ са от 10 Май 2022.