Общи Условия

Този документ урежда Услугата на InstaCash и какви са условията, за да се възползвате от нея. Той има правно-обвързваща сила на договор между Insta Cash и всяко лице, ползващо се от Услугата. Моля запознайте се с него преди да използвате уебсайта или мобилното приложение на Insta Cash.

Какво представляват Настоящите общи условия?

Настоящите общи условия съдържат правилата за използване на съдържанието и услугите, достъпни чрез уебсайта www.instacash.bg („Нашия Уебсайт”) или чрез едноименните мобилни приложения за Android и iOS („Нашето Приложение”) и уреждат отношенията между Insta Cash и всяко физическо или юридическо лице което се ползва от това съдържание или услуги (накратко „Потребителят” или „Вие/Вас”).

1. Кои сме Ние и как да се свържете с Нас?

Ние, „ИНСТА КЕШ”, сме еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с единен идентификационен код 206416515 (от тук нататък просто „Insta Cash” или „Ние/Нас”).
Чрез Нашия Уебсайт и Нашето Приложение ние предоставяме услуга, позволяваща на работници или служители авансов достъп до парични суми, част от тяхното месечно трудово възнаграждение („Услугата”).
При предоставянето на Услугата, Ние обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор и на обработващ по смисъла на Регламента.
Ако искате да се свържете с Нас, можете да го направите на следният email адрес support@instacash.bg.

2. За кого е предназначена Услугата на Insta Cash?

Услугата на Insta Cash е предназначена за пълнолетни и дееспособни работници или служители в Република България, чийто работодатели са направили Услугата на Insta Cash достъпна като предимство за работниците и служителите в своето предприятие.
Ако услугата на Insta Cash все още не е достъпна във вашето предприятие, моля обърнете се към вашия работодател и му препоръчайте да се свърже с Нас на support@instacash.bg.

3. При използването на Нашето Приложение или на Нашия Уебсайт, Вие се съгласявате с настоящите общи условия

Чрез използването на Нашето Приложение или Нашия Уебсайт, Вие потвърждавате, че сте се запознали с настоящите общи условия, съгласни сте с тях и се съгласявате да ги спазвате.
Важно е да се разбере, че Настоящия документ има правно-обвързваща сила на договор между Insta Cash и всяко лице, ползващо се от Услугата или от съдържанието на Нашия Уебсайт.
Договорът се счита обвързващ за страните от момента, в който Потребителят достъпи съдържание или услуги от Нашето Приложение или Нашия Уебсайт.
Ако не сте съгласни с настоящите общи условия, следва да преустановите използването на Нашето Приложение или Нашия Уебсайт незабавно.
Препоръчваме Ви да запазите или принтирате съдържанието на Настоящите Общи Условия в случай, че имате нужда да се консултирате с тяхното съдържание в бъдеще.

4. Допълнителни документи, които се прилагат спрямо Вас

Настоящите общи условия съдържат препратки към следните документи, които също се прилагат спрямо Вас когато използвате Нашето Приложение или Нашия Уебсайт, и които се
смятат част от настоящия документ, а именно:

  • Нашата Политика за Поверителност, която урежда обработването на лични данни от Insta Cash.
  • Нашата Политика за бисквитки, която урежда бисквитките, които Нашия Уебсайт и Нашето Приложение използват.
  • Вашия трудов договор, който урежда размера на Вашето месечно трудово възнаграждение и начина на неговото изплащане.

Препоръчваме Вие да се запознате с тези документи преди да използвате Услугата, в случай че
все още не сте го направили.

5. Промени в настоящите общи условия

InstaCash запазва своето право да прави промени в настоящите общи условия по всяко време, като уведомява за това Потребителите чрез публикация на изменените версии на общите условия в Нашия Уебсайт и Нашето Приложение. Ваша отговорност е при всяко използване на Услугата, да проверявате текста на настоящия документ, за да се уверите, че сте съгласни с текущото му съдържание. Настоящите условия се считат обвързващи за InstaCash и за Потребителя от момента на публикуването им в Нашия Уебсайт и Нашето Приложение.

Последните промени на този документ са от 10 Май 2022.

6. Промени в Услугата

Insta Cash има правото, но не и задължението, без да посочва основание или причина, по собствена преценка и без предварително уведомление до Потребителите, да променя облика, функционалността и всякакви други аспекти на Услугата, включително да я преустановява временно или да я прекрати.
Insta Cash не гарантира, че Нашия Уебсайт и Нашето Приложение, както и всякакви услуги или съдържание достъпни чрез тях, ще са на разположение на Потребителя постоянно и без прекъсване.
При промени в Услугата, които са от съществено значение за Потребителите, по своя преценка Insta Cash може да отправи уведомление за промените до всеки Потребител на предоставения от Потребителя email адрес.

7. Преустановяване и прекратяване на достъпа до Услугата

Потребителят има право по всяко време, без да посочва основание или причина, по собствена преценка и без предварително уведомление до Insta Cash да прекрати договорните си отношения с Insta Cash, като изпрати писмено уведомление на следния имейл адрес support@instacash.bg. Потребителят се съгласява, че това няма да доведе до прекратяване на правата и задълженията възникнали за InstaCash спрямо Потребителя преди прекратяването на договора, като например правото на InstaCash да събира суми от Потребителя.
Insta Cash има правото без да посочва конкретно основание или причина, по собствена преценка и без предварително уведомление до Потребителя да преустановява временно, да ограничава или да прекратява достъпа до Услугата на конкретен Потребител в случай, че:

1. Insta Cash има основание да смята, че съответният Потребител не спазва настоящите общи условия;
2. Работодателят на Потребителя или Insta Cash преустанови услугата на Insta Cash за работниците и служителите в своето предприятие;
3. Предоставянето на Услугата на съответния Потребител би поставило Insta Cash в нарушение на приложимото законодателство или би било уронващо за репутацията на Insta Cash;
4. Insta Cash установи, че съответният Потребител не отговаря или е спрял да отговаря на Критериите;
5. Информацията, предоставена на Insta Cash за самоличността на Потребителя, се окаже грешна или невярна; или
6. Това се налага с оглед изпълнението на разпореждания на компетентни държавни органи.

Прекратяването, преустановяването или ограничаването на Услугата в тези случаи не води до прекратяването на всякакви права и задължения, възникнали за Insta Cash спрямо Потребителя преди датата на прекратяването.

8. Поверителност на Вашите лични данни

Всички лични данни, предоставени и събирани чрез Нашия Уебсайт и Нашето Приложение, ще се обработват от Insta Cash в съответствие с нашата Политика за Поверителност, достъпна на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение.
Нашия Уебсайт и Нашето Приложение използват бисквитки. За повече информация какво представляват бисквитките и за какво служат – можете да посетите нашата Политика за бисквитки, достъпна на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение.
Отговорност на всеки Потребител е да съхранява пароли, идентификатори, кодове и всякакъв друг вид информация за достъп до InstaCash Профила си в строга конфиденциалност и да не ги предоставя на трети лица.
В случай на съмнение, че някой друг освен Вас разполага с информация за достъп до Вашия Insta Cash Профил, моля незабавно да смените Вашата парола чрез настройките на Insta Cash Профила си или да уведомите Insta Cash на support@instacash.bg.

9. Как може да възползвате от Услугата?

За да използвате Услугата, на първо място следва да отговаряте на следните задължителни критерии („Критериите”):

1. Да сте дееспособен пълнолетен работник или служител по безсрочен трудов договор;
2. Вашият работодател да е направил услугата на Insta Cash достъпна за Вас като работник или служител в съответното му предприятие;
3. Да сте регистрирали успешно вашия Insta Cash Профил чрез Нашето Приложение.; и 
4. Вашето месечно трудово възнаграждение да не е обект на запор или на задължение за издръжка.

Ако отговаряте на Критериите и сте преминали успешно нашата комплексна проверка на клиентите, ще можете да заявите аванс чрез Нашето Приложение. Ако не отговаряте на който и да е от Критериите, не следва да използвате Услугата.
“Insta Cash Профил” e потребителският профил за достъп до Нашето Приложение, от който можете да достъпвате Услугата. Регистрацията на Insta Cash Профил става след успешно въвеждане на Вашето ЕГН или друг идентификатор, предоставен от Вашия работодател; приемане на настоящите общи условия; предоставяне на валиден телефонен номер, въвеждане на автентикационен код, изпратен на съответния телефонен номер; и  определяне на PIN код за достъп.
Моля имайте предвид, че успешна регистрация на Insta Cash Профил не гарантира достъп до Услугата, преди да сте преминали успешно през нашата комплексна проверка на клиентите.
Комплексната проверка на клиентите се извършва от Insta Cash с оглед законовите задължения на InstaCash за предприемане на мерки срещу изпирането на пари и включва идентифициране на клиентите на Insta Cash и проверка на тяхната самоличност въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник. За повече информация, можете да се обърнете към нас на support@instacash.bg.
Услугата по предоставяне на аванс е достъпна за Потребителя винаги след успешно влизане в съответния Insta Cash Профил на Потребителя. Услугата се предоставя на Потребителя безвъзмездно, като Потребителят заплаща единствено разходите по паричния превод в размер, който ще бъде обозначен за Потребителя непосредствено преди заявяване на аванса.
Разходите по паричния превод ще бъдат удържани от Insta Cash от сумата на поискания от Вас аванс.
След въвеждане на съответната сума на аванса и чрез натискане на бутона “Request Advance” във Вашия Insta Cash Профил, Вие гарантирате и се съгласявате:

  • Че отговаряте на Критериите;
  • Insta Cash да изплати заявената от Вас сума според някои от наличните методи, напр. на каса чрез някой от партньорите на Insta Cash, по банков път и т.н.;
  • Да заплатите разходите по паричния превод в съответния размер, обозначен в непосредствена близост до бутона “Request Advance”;
  • Insta Cash да уведоми Вашия работодател относно предоставения аванс, датата на неговото заявяване и неговия размер;
  • Insta Cash да удържи сумата на заявения аванс от размера на Вашето месечно трудово възнаграждение, считано от датата на следващия му падеж.

В Insta Cash Профила си може да следите историята на вече поисканите аванси.
Моля имайте предвид, че общата сума на аванса, който можете да заявите в рамките на един календарен месец (от първо число на съответния месец до първо число на следващия), не следва да надвишава 40% (четиридесет процента) от месечното Ви трудово възнаграждение, дължимо от Вашия Работодател, и не може да бъде повече от 700 (седемстотин) лева.
Услугата може да се използва само за лични и потребителски цели. В случай, че имате нужда от кредит или друг вид институционално финансиране, моля обърнете се към финансов или банков консултант.

10. Задължения на Потребителя

При използване на Услугата чрез Нашия Уебсайт или Нашето Приложение Вие се задължавате:

1. Да не извършвате неправомерни действия или бездействия по смисъла на българското законодателство;
2. Незабавно да преустановите използването на Услугата, ако спрете да отговаряте на Критериите;
3. Да не извършвате действия или бездействия в разрез с настоящите общи условия;
4. Да не нарушавате правата или интересите на трети лица;
5. Да не използвате, копирате или разпространявате съдържание, достъпно на и чрез Нашия Уебсайт или Нашето Приложение, за търговски цели;
6. Да не използвате, копирате или разпространявате Лицензирано Съдържание, достъпно на и чрез Нашия Уебсайт или Нашето Приложение, по начин, неразрешен от Insta Cash;
7. Да не използвате Услугата от името на трето лице;
8. Да не се представяте за друго физическо или юридическо лице или за представител на такова, които не сте овластен да представлявате, или по какъвто и да било начин да въвеждате в заблуждение Insta Cash или трети лица относно самоличността Ви или принадлежността Ви към определен работодател;
9. Да уведомявате Insta Cash за всеки случай на извършено или установено нарушение при използване на Услугата;
10. Да уведомявате Insta Cash на support@instacash.bg при констатиране на повредено, неработещо или неактуално съдържание или електронни препратки на Нашия Уебсайт или Нашето Приложение с цел същите да бъдат своевременно поправени, отстранени или обновени; и
11. Да обезщетите Insta Cash в пълния размер на вредите, които Insta Cash е претърпял при обезщетяването на трети лица, чийто права или интереси са били нарушени вследствие на използването на Услугата от Потребителя.

11. Съдържание на трети лица, достъпно чрез Услугата

Insta Cash може да поставя на всяка от уеб страниците на Нашия Уебсайт както и в Нашето Приложение електронни препратки, сочещи към уебсайтове или услуги на трети лица, които са извън контрола на Insta Cash.
Insta Cash не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на тези уебсайтове или разпространяваното чрез тях съдържание, както и за услугите или съдържанието на тези трети лица, станали Ваше достояние при ползване на Услугата. 

12. Интелектуална собственост на InstaCash

При ползване на Услугата, предмет на настоящите общи условия, Вие имате достъп до разнообразно съдържание, като например текста, достъпен чрез Нашия Уебсайт и Нашето Приложение, логото и търговската марка на Insta Cash, програмния код и потребителския интерфейс на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение, аудио, видео и визуално съдържание, иллюстрации и др. Това съдържание включва обекти, закриляни от авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на Insta Cash или на съответно указани трети лица (Лицензирано Съдържание”).
Insta Cash предоставя на Потребителя неексклузивно и непрехвърлимо право да използва Лицензираното Съдържание достъпно на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение само и единствено за целите на използването на Услугата.
Лицензираното Съдържание не следва да се използва, изтегля, възпроизвежда, копира или съхранява по какъвто и да е начин от Потребителя, включително чрез техниките web scraping или text/data mining, за други цели и по начин, непозволен от Insta Cash, без изричното съгласие на Insta Cash. Индикация за такова разрешение е например наличието на изрична опция за изтегляне и записване на Лицензирано Съдържание под формата на бутон или електронна препратка. Неспазването на задължението по този параграф е основание за прекратяване на достъпа до Услугата.

13. Нашата отговорност спрямо Вас

С приемане на настоящите общи условия Вие заявявате, че използването на Услугата ще бъде изцяло на ваш риск и отговорност. Вие се съгласявате, че Insta Cash не носи отговорност за евентуално причинени при ползване на Услугата имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи.
Insta Cash полага дължимата грижа за да предостави възможност на Потребителите да ползват нормално Услугата, но няма задължението и не гарантира, че Услугата ще удовлетвори изискванията на Потребителя, нито че ще бъде непрекъсната, навременна или сигурна.
Insta Cash не носи отговорност за непредоставяне на Услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на Insta Cash, например в случаи на непреодолима сила, случайно събитие, прекъсване на глобалната или локалната Интернет свързаност, свръхнатоварване на мрежата, проблеми дължащи се на оборудването на потребителя, както и при случаи на нерегламентиран достъп или неправомерна намеса на трети лица във функционирането на Услугата и свързаните с нея информационни системи.
Insta Cash полага грижа информацията, достъпна на Нашия Уебсайт и Нашето Приложение, да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията.
Всякакво съдържание, достъпно на Нашия Уебсайт или на Нашето Приложение, не представлява и не трябва да се приема като правен или финансов съвет. Insta Cash насърчава Потребителите да се обърнат към финансов или правен специалист, в случай че имат нужда от експертен съвет в тази област.
Insta Cash не носи отговорност за действията или бездействията на Потребителя, свързани с използването на Услугата. Insta Cash не носи отговорност за преки или непреки, имуществени или неимуществени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие преустановяването, прекратяването, ограничаването или промяната на Услугата по решение на Insta Cash, независимо дали това решение е основателно или правилно.
Insta Cash не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя или за загуба на данни, произтекли от съдържание, съхранено или използвано по какъвто и да било начин посредством Услугата.

14. Приложимо право и юрисдикция в случаи на спорове

Договорът, сключен между Потребителят и Insta Cash при приемането на настоящите общи условия, е предмет на българското законодателство.
Евентуалните спорове, възникнали между InstaCash и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно – ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в град София без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.